Connect with us

Τι ψάχνετε;

ΒΟΥΛΗ

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του ΕΣΥ, στους εκπαιδευτικούς του δημοσίου και στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ

Τροπολογία κατέθεσαν οι Τομεάρχες Υγείας, Παιδείας και Εσωτερικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με την οποία ζητούν την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του ΕΣΥ, στους εκπαιδευτικούς του δημοσίου και στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ.

16/12/2022

Αναλυτικά:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας  με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»
ΘΕΜΑ: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του ΕΣΥ, στους εκπαιδευτικούς του δημοσίου και στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η τεράστια υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε η πανδημία της ασθένειας COVID-19, δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες για τον χώρο παροχής των ζωτικών δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, παιδείας και καθαριότητας. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπήθηκε από την κυβέρνηση, κατά την περίοδο της πανδημίας δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στις υποχρεώσεις που επιβάλει το Σύνταγμα για την καθολική και ισότιμη κάλυψη των αναγκών των πολιτών στους ανωτέρω τομείς. Ειδικότερα παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε αρκετό χρονικό διάστημα από την έναρξη της προαναφερόμενης υγειονομικής κρίσης τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, δεν ενισχύθηκε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά ούτε και οι τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης και του προσωπικού καθαριότητας με τους αναγκαίους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς), δεν προετοιμάστηκαν ούτε στελεχώθηκαν κατάλληλα  οι δημόσιες δομές και δεν ενισχύθηκε το υπάρχον προσωπικό με αντίστοιχες παροχές που θα διασφάλιζαν την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.  Οι μη προγραμματισμένοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο κοινωνικό σύνολο, η εκθετική αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία και διασωληνωμένων ασθενών, η εισαγωγή μορφών τηλεκπαίδευσης χωρίς επαρκή υλικοτεχνική υποστήριξη στην εκπαιδευτική κοινότητα σε συνδυασμό με την πλήρη ανεπάρκεια υποδομών στην διαχείριση υγειονομικών ή μη αποβλήτων, οδήγησε σε ακραίες συνθήκες άσκησης του έργου των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του ΕΣΥ καθώς και των υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ.
Το ανωτέρω προσωπικό αναγκάστηκε να αναπληρώσει τις ελλείψεις και σοβαρές ανεπάρκειες του συστήματος καταβάλοντας μεγάλη προσπάθεια στο επίπεδο της προσωπικής εργασίας, ορισμένες φορές δε εξαναγκάστηκε να εργάζεται σε εξοντωτικά ωράρια κάτω από ακραίες συνθήκες.
Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη διάταξη της παρ.1 εισάγεται ειδική και εξαιρετική ρύθμιση για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού των δημόσιων δομών υγείας, παιδείας και καθαριότητας των ΟΤΑ, που κυρίως επηρεάστηκαν κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, ως αντιστάθμισμα στην αυξημένη υπηρεσιακή και εργασιακή τους απασχόληση, όπως αντίστοιχα αναγνωρίστηκε και στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν.5003/2022 (Α’230). Κατά την παρ.2 ορίζονται οι αναλογικοί όροι του υπολογισμού της συγκεκριμένης μισθολογικής παροχής. Κατά την παρ.3, καθορίζονται οι περιορισμοί για την παροχή αυτή αναλόγως προς την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Κατά την παρ.4, ορίζονται οι δημοσιονομικοί όροι της συγκεκριμένης παροχής, η οποία ως ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του ν.4472/2017 (Α’ 74).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας  με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής
Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»
ΘΕΜΑ: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του ΕΣΥ, στους εκπαιδευτικούς
του δημοσίου και στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ

Β.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ……
Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ σε κάθε εργαζόμενο των κάτωθι κατηγοριών του Δημοσίου: α) Στους ιατρούς, νοσηλευτές, τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε όλο εν γένει το προσωπικό που εργάζεται υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση (μόνιμοι, ορισμένου ή αορίστου χρόνου) στις μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ήτοι των νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που εντάσσονται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, β) Στους όλους εκπαιδευτικούς που εργάζονται υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση (μόνιμοι, ορισμένου ή αορίστου χρόνου) στις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και σε όλο το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γ) στο προσωπικό καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εργάζεται υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση (μόνιμοι, ορισμένου ή αορίστου χρόνου).
Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε από τον αντίστοιχο φορέα του, ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022, και καταβάλλεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022. Αν έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στο πρώτο εδάφιο, καταβάλλεται στον δικαιούχο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.
Η ως άνω ενίσχυση περικόπτεται ανάλογα στην περίπτωση που το προσωπικό της παρ. 1 βρισκόταν σε όλο το χρονικό διάστημα της υγειονομικής κρίσης  από τον την 1η Μαρτίου 2020 έως την 30η Νοεμβρίου 2022, σε απόσπαση στο εξωτερικό ή για λόγους πειθαρχίας έκτιε ποινή αργίας ή τελούσε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή τελούσε σε κατάσταση διαθεσιμότητας για το χρονικό διάστημα.
Η παροχή της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (Α` 74), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α` 167). Κατά την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του παρόντος άρθρου δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ως άνω Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Αθήνα, 16-12-2022

Οι Βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας

Φίλης Νίκος

Ζαχαριάδης Κώστας

Πηγή: https://www.syriza.gr/article/id/137992/Tropologia-SYRIZA—PS-gia-th-chorhghsh-ektakths-oikonomikhs-enischyshs-sto-proswpiko-toy-ESY-stoys-ekpaideytikoys-toy-dhmosioy-kai-sto-proswpiko-kathariothtas-twn-OTA.html

 

Παρόμοια άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Σήμερα, είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στη Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου & Παροχής Συσσιτίου στον Βύρωνα, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Η θέση της Αριστεράς διαχρονικά για την αραβοϊσραηλινή σύγκρουση και η πρότασης ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

H κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, αυτό που βιώνει το μέσο νοικοκυριό, είναι κατάσταση λεηλασίας. Αν δεν υπάρξει άμεση διέξοδος στο καθημερινό πρόβλημα των...

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τη διοίκηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων